Bahagian I: Latar belakang responden

Sila tandakan pada ruangan yang sesuai.